Vedtægter

Borup IF Håndbold Tillægsvedtægter

Borup IF Håndbold er aktiv under hovedforeningen Borup IF's vedtægter. 


Udover disse har Borup IF Håndbold afdelingen vedtaget følgende vedtægter på Generalforsamlingen d. 15/3-2021


Vedtægter

Vedtægter for Borup IF Håndbold

Af 15/3-2021

 

§1

Navn og hjemsted:

Borup IF Håndbold, har hjemsted i Køge kommune.

Borup IF Håndbold er en afdeling under Borup Idræts Forening (BIF) og er underlagt BIF’s vedtægter. Borup IF Håndbold er tilknyttet Håndbold Region Øst (HRØ) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. Disse vedtægter er en tilføjelse til BIF’s vedtægter.

 

§2

Formål:

Foreningens formål er at dyrke håndbold, med udgangspunk i fællesskabet og det sociale liv i klubben. Udvikling af spillere og trænere, samt udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§3

Medlemskab:

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der opfylder de i §1 nævnte forbundsbetingelser for indmeldelse. Kun aktive (betalende) medlemmer har adgang til idrætsudøvelsen i Borup IF Håndbold.

Medlemskab i Borup IF Håndbold er personligt og kan ikke videregives til andre (f.eks. kan en stemmeret ved en generalforsamling kun udøves af medlemmet selv).

 

§4

Indmeldelse:

Indmeldelse skal ske online via Borup IF Håndbold’s hjemmeside eller på anden vis fastsat af bestyrelsen. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse foretages af forældre eller værge. Det er tilladt at deltage i træningen i en prøvetid på 1-2 uger svarende til 3 prøve-træninger, før indmeldelse i klubben.

 

§5

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftligt eller mundtligt til bestyrelsen. Indbetalt kontingent refunderes ikke, medmindre andet aftales med bestyrelsen.

Såfremt medlemmet har et økonomisk og/eller materielt mellemværende med foreningen, frigives spillercertifikat ikke, før dette er bragt i orden.

 

§6

Kontingent:

Kontingent fastsættes af bestyrelsen herunder kontingentfrihed for udvalgte. Kontingent betales forud.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform, herunder hvem der skal afholde eventuelle eksterne gebyrer, fastsættes ligeledes af bestyrelsen.

 

§7

Godtgørelse:

Fastsættelse af trænergodtgørelse udføres af den valgte bestyrelsen, mens fastsættelse af godtgørelse til bestyrelsen udføres af den ordinære generalforsamling.

 

§8

Ordinær generalforsamling: 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i samråd med BIF. 

Ordinær generalforsamling kan afholdes både i fysisk form, samt digital form så længe at det er muligt at kunne afholde afstemninger.

Generalforsamlingen indkaldes jf. BIF’s vedtægter §10 stk 2 eller ved indbydelse af alle medlemmer via medlemssystem, med angivelse af foreløbig dagsorden og eventuelle indkomne forslag. 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden via medlemssystem senest 5 dage før generalforsamlingen. 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.  

 

§9

Vedtægtsændringer:

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


W1siziisijiwmjavmdivmjcvbgt0ewfpdm5wx2jvcnvwx2jhbm5lcl8wmy5wbmcixv0?sha=9d6d4884dde5323c